کولر آبی آبسال

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : کولر آبسال ac35

قیمت  : 639.000 تومان
تخفیف : 595.000 تومان


کولرابسال - ac38

مدل : کولر آبسال ac38

قیمت  : 729.000 تومان
تخفیف : 680.000 تومان

کولرابسال - ac58

مدل : کولر آبسال ac58

قیمت  : 892.000 تومان
تخفیف : 890.000 تومان


lمینی کولرابسال - ac31

مدل : کولر آبسال ac55

قیمت  : 920.000 تومان
تخفیف : 830.000 تومان


کولرابسال - acdc80

مدل : کولر آبسال acdc 80 (کم مصرف)

قیمت  : 1.990.000 تومان
تخفیف : 1.800.000  تومان


کولرابسال - ac48

مدل : کولر آبسال ac48

قیمت  : 890.000 تومان
تخفیف : 840.000 تومان

کولرابسال - ac68

مدل : کولر آبسال acdc 68(کم مصرف)

قیمت  : 1.399.000 تومان
تخفیف : 1.390.000 تومان

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : کولر آبسال ac40

قیمت  : 743.000 تومان
تخفیف : 690.000 تومانکولرابسال - ac ap76

مدل : کولر آبسال سلولزی AC-CP 76 

قیمت  : 1.709.000 تومان
تخفیف : 1.650.000 تومان

جزئیات

کولرابسال - acdc60

مدل : کولر آبسال acdc 60 (کم مصرف)

قیمت  : 1.657.000 تومان
تخفیف : 1.530.000 تومان


توسط : admin | تاریخ : 1394/10/18 | نظرات

بخاری آبسال

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/18 | نظرات